dj na wesele i wodzirej

DJ na wesele i wodzirej – zgrany duet…

DJ na wesele – w to mi graj!

Wybór oprawy muzycz­nej na wesele, obok wyboru sali wesel­nej, czy foto­grafa to jeden z istot­niej­szych ele­men­tów gwa­ran­tu­ją­cych suk­ces naszego weselnego przed­się­wzię­cia. Czy można uznać w końcu przyjęcie weselne za udane, jeśli zabraknie na nim dobrej zabawy?

Zaprenumeruj bezpłatnie ten blog ( ➡ po prawej ➡ )

dj na wesele, wodzirej, akordeonista, prezenter na przyjęcie weselne, muzyka na weseleKim wła­ści­wie jest Disc Joc­key na wesele?

Pod hasłem DJ na wesele tak naprawdę może kryć się bar­dzo wiele. Choć nazwa może suge­ro­wać, że DJ weselny to jedna osoba, to jednak znacznie ­czę­ściej jest to team skła­da­jący się z 2 lub 3 osób. Wśród wyko­naw­ców spo­ty­kamy m.in. DJ z Wodzi­rejem, Wodzi­rej z Akor­de­oni­stą – gdzie jeden z nich pełni rów­nież rolę DJ’a, w bar­dziej roz­bu­do­wa­nych zespo­łach wystę­puje rów­nież oświe­tle­nio­wiec.

dj na weseleDJ na wesele zamiast zespołu?

Takie roz­wią­za­nie ma nie­wąt­pli­wie wiele atu­tów. Przede wszyst­kim prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści reper­tu­arowe. Przed wese­lem usta­lamy z DJ’em zakres pre­zen­to­wa­nych utwo­rów, możemy też podać tytuły swo­ich ulu­bio­nych pio­se­nek. Nasze pre­fe­ren­cje są jed­no­cze­śnie dro­go­wska­zem dla naszego DJ’a, by lepiej i szybciej sprawił, że goście będą się świetnie bawić.

dj na wesele, wodzirej, akordeonista, prezenter na przyjęcie weselne, muzyka na weseleWodzi­rej weselny nato­miast, nada szyku i ele­gan­cji na naszym przy­ję­ciu wesel­nym. Praw­dziwy wodzi­rej wystę­puje we fraku, jest schludny, uprzejmy i uśmiech­nięty. Wodzi­rej weselny jest pro aktywny, wycho­dzi do ludzi i ini­cjuje zabawę na par­kie­cie, spra­wia, że to goście weselni stają się wodzi­re­jami.

Dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem jest również akor­de­oni­sta weselny. Dobry muzyk z dobrym głosem, dys­po­nu­jąc dodat­ko­wym nagło­śnie­niem za sto­łami, zabrzmi jak nie­jedna orkie­stra 4-oso­bowa.

dj na wesele, wodzirej, akordeonista, prezenter na przyjęcie weselne, muzyka na weseleDJ na wesele – który najlepszy?

Na rynku wesel­nym można spo­tkać dość dużą kon­ku­ren­cję wśród pre­zen­te­rów muzycz­nych. Jak zatem zna­leźć i wybrać tego wła­ści­wego? Naj­le­piej zaob­ser­wo­wać wyko­naw­ców w akcji, czyli będąc na imprezie jako gość weselny. Można wów­czas na wła­snej skó­rze doświad­czyć umie­jęt­no­ści i wyczu­cia pro­wa­dzą­cych. Możemy popy­tać zna­jo­mych, któ­rzy już sko­rzy­stali z usług DJ’a czy Wodzi­reja. Kolejny pomysł to Targi ślubne. Na koniec pozo­stają nam poszu­ki­wa­nia w inter­ne­cie – dobrze jeśli strony inter­ne­towe zawie­rają opi­nie dotych­cza­so­wych klien­tów i filmy, gdzie rzeczywiście widać wodzireja w akcji, a nie tylko bawiących się gości.dj na wesele, wodzirej, akordeonista, prezenter na przyjęcie weselne, muzyka na wesele

Pod­su­mo­wu­jąc, DJ na wesele to roz­wią­za­nie dla Par Mło­dych, które idą z duchem czasu. Cenią sobie nowo­cze­sność, ale i tra­dy­cję. Nie lubią sztampy i chcą się wyróż­nić. Jeśli nie zna­leź­li­ście jeszcze wyko­naw­ców na swój uro­czy­sty wielki dzień, warto już dziś wyko­nać tele­fon i umó­wić się na spo­tka­nie.

Powo­dze­nia!

 


AUTOR:

Wodzirej na wesele - Michał BanasiakDJ na wesele + Wodzirej – artykuł opracował Michał Banasiak.

 

Zobacz wizytówkę TUTAJ

 


DJ Michał Banasiak – Kreator Niezapomnianego Wesela
Od 2011 roku profesjonalny DJ weselny. Przez te kilka poprowadził blisko setkę wesel, tym samym uszczęśliwiając wiele Par Młodych. Do swoich Klientów podchodzi z pełnym szacunkiem i zaangażowaniem, uwzględniając ich potrzeby oraz wizje. Obsługa imprez jest jego pasją, dlatego wciąż ma świeżą energię i chęci do tego, co robi. Do zobaczenia na Waszych Weselach przez duże „W”!


DO CZYTELNIKÓW:

Opowiedzcie w komentarzach poniżej, czy DJ na wesele byłby ciekawym rozwiązaniem na Waszym weselu? Może DJ i wodzirej? Może akordeonista? A może macie jakieś pytania? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.


1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *