„Mamo, nudzi mi się…” – czyli Dzieci na Weselu

Małe Dzieci na Weselu, mały kło­pot?

„Gdy nie ma Dzieci w domu to jeste­śmy nie­grzecz­ni…” – tak rela­cje rodzi­ców ze swo­imi dziećmi opi­sy­wał zespół Kult. Jed­nak mimo, że zarówno reper­tuar Kazika Sta­szew­skiego, jak i jego spo­sób bycia znacz­nie odbiega od tema­tyki wesel­nej, to w tym przy­padku ide­al­nie odwzo­ro­wał naj­częst­szą sytu­ację, jaka panuje wła­śnie na wese­lach, gdy zapro­szeni są rodzice ze swo­imi pocie­chami. Wkra­cza poważny temat – dzieci na weselu…

Od razu powiem – w zapra­sza­niu dzieci na wesele nie ma nic złego, o ile odpo­wied­nio zor­ga­ni­zu­jemy wszyst­kim czas i roz­rywkę. W prze­ciw­nym razie zoba­czysz jak część gości, zamiast się dobrze bawić, pró­buje uspo­koić swoje dzieci, nakar­mić je, poło­żyć do snu lub w ogóle znik­nie, ponie­waż musieli odwieźć naj­młod­szych do babci. Czę­sto też widzia­łem, że towa­rzy­stwo z dziećmi cię­żej było zapro­sić na par­kiet – zwłasz­cza w począt­ko­wej fazie wesela, gdzie jest to szcze­gól­nie ważne. Jak więc temu zara­dzić?

Dzieci na Weselu – Zapra­szać czy nie zapra­szać?

W fer­wo­rze przy­go­to­wań możesz uznać, że naj­pro­ściej będzie zapro­sić samych doro­słych. Jed­nak wtedy musisz się liczyć, że część Two­ich zna­jo­mych nie dotrze na wesele. Niek­tóre dzieci są zbyt małe, żeby zosta­wić je z opie­kunką, a inne tego bar­dzo nie lubią. Pomi­ja­jąc fakt, że zna­leźć dobrą i dys­po­zy­cyjną opie­kunkę to też jest wyczyn. Jed­nak zanim podej­miesz decy­zję, to pozwól, że przed­sta­wię Ci kilka moż­li­wych roz­wią­zań i ich zalety.

Róż­nica poko­leń

Na wstę­pie trzeba zauwa­żyć, że dzieci na weselu inte­re­suje zupeł­nie co innego niż osoby doro­słe. Z reguły nie będą one chciały tań­czyć ze swo­imi rówie­śni­kami ani wspo­mi­nać sta­rych cza­sów. Sam pamię­tam jak kie­dyś byłem na weselu i taniec (i to jesz­cze z dziew­czyną!) był naj­więk­szą karą tego wie­czoru. Na szczę­ście od tam­tego czasu zmie­niło się baaar­dzo dużo – przy wybo­rze odpo­wied­nich atrak­cji w ogóle nie pomy­ślisz, że dzieci na weselu mogły być jakim­kol­wiek pro­ble­mem.

Stół dla Dzieci

Dzieci na weselu - stół dla dzieciJeżeli Dzieci są w wieku gdzie potra­fią już same posłu­gi­wać się sztuć­cami, to warto pomy­śleć o oddziel­nym stole dla nich. Balony, kolo­rowe ozdoby oraz baj­kowa zastawa potra­fią zdzia­łać cuda. Od takiego stołu dzieci nie będą chciały odejść, dzięki czemu zarówno rodzice jak i ich pocie­chy będą mogli zjeść w spo­koju. Przy tym warto też pomy­śleć o dzie­cię­cym menu. O ile doro­śli chęt­nie zje­dzą nawet te cięż­sze potrawy, to przy naj­młod­szych już tak łatwo nie będzie. Jed­nak z racji tego, że dzie­cięce stoły są coraz czę­ściej sto­so­waną opcją, to kucharz w Twoim domu wesel­nym powi­nien mieć jakie­goś „asa w ręka­wie” na takie oka­zje.

Kącik Małego Arty­sty

Naj­tań­sza, lecz troszkę pra­co­ch­łonna opcja. Jeśli tylko masz moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia osob­nego pomiesz­cze­nia dla Dzieci, to warto z tego sko­rzy­stać. W takim miej­scu możesz zor­ga­ni­zo­wać à la kącik arty­styczny – wystar­czy dać kilka blo­ków, kre­dek i fla­ma­strów, a dzieci odwdzię­czą się piękną i samo­dziel­nie wyko­naną laurką dla Pary Mło­dej. Ogól­nie rzecz bio­rąc w takiej sytu­acji dzieci będą się same ze sobą dobrze bawić, ale warto na nie cza­sem spoj­rzeć i dać jakieś dodat­kowe zada­nie, gdy znu­dzi im się malo­wa­nie.

Ani­ma­torka

Dzieci na weselu - animatorka dla dzieciCzyli pro­fe­sjo­nalna osoba, która zabawą z dziećmi zaj­muje się zawo­dowo. Ani­ma­torki mają w zana­drzu mnó­stwo zabaw wesel­nych, gadże­tów, mate­ria­łów pla­stycz­nych itd. Dosko­nale wie­dzą jak zająć dzieci i to przez dłu­gie godziny. Jest to na pewno nieco droż­sza opcja niż zor­ga­ni­zo­wa­nie samemu kącika zabaw, ale tu nie musimy się już zaj­mo­wać zupeł­nie niczym – poza dobrą zabawą oczy­wi­ście!

Ilu­zjo­ni­sta

Pokaz iluzjonisty - magik na weseleA co, jeśli by połą­czyć atrak­cję dla dzieci z atrak­cjami dla doro­słych? Wystę­pu­jąc dla dzieci od 2013 roku śmiało mogę stwier­dzić, że dzieci kochają magię. Co wię­cej – doro­śli też! Dla­tego na wesela przy­go­to­wa­łem spe­cjalny pro­gram, który zado­woli zarówno małych, jak i dużych. Jak całość wygląda? Od razu po pierw­szym posiłku zapra­szam wszyst­kie dzieci do sie­bie na nie­sa­mo­wity pokaz magii, w któ­rym tak naprawdę to dzieci cza­rują. Dodat­kowo po poka­zie prze­pro­wa­dzę dla nich warsz­taty z magii, dzięki któ­rym jesz­cze tego samego dnia będą mogły cza­ro­wać wśród swo­ich zna­jo­mych i rodzi­ców. Całość jest ubrana w dużą dawkę dobrego humoru. W tym samym cza­sie doro­słych będzie łatwiej wycią­gnąć na par­kiet.

Pokaz iluzjonisty - magik na weseleNato­miast po czę­ści dla dzieci pora zająć się doro­słymi i poka­zać im spe­cjal­nie przy­go­to­wany pokaz na wesela – razem będziemy czy­tać w myślach, a także spra­wiać, że rekwi­zyty będą uno­sić się w powie­trzu lub zni­kać. Na koniec zaś pojawi się magiczny pre­zent dla Pary Mło­dej. Podoba Ci się taki pomysł? A to jesz­cze nie wszystko! Po poka­zie sce­nicz­nym będę cza­ro­wał Gości przy ich sto­li­kach i to nawet kil­ka­na­ście cen­ty­me­trów przed ich oczami, dzięki czemu całość będzie jesz­cze bar­dziej nie­sa­mo­wita!

Cza­sami też sto­suję połą­cze­nie moich sił z zaprzy­jaź­nio­nymi ani­ma­to­rami. Wtedy przez cały wie­czór zaj­miemy się wszyst­kimi Two­imi Gośćmi. A z racji tego, że znam więk­szość śro­do­wi­ska z branży, to mogę dla Cie­bie wyne­go­cjo­wać naj­ko­rzyst­niej­szą ofertę!

Jak Wam mogę pomóc?

Pod­su­mo­wu­jąc – co może­cie zyskać zapra­sza­jąc mnie na Wasze Wesele:

– Zajmę się dziećmi, pod­czas gdy doro­śli będą prze­ła­my­wać pierw­sze lody przed wej­ściem na par­kiet.

– Pokażę Wam i Waszym Gościom nie­sa­mo­wity reper­tuar, o któ­rym wszy­scy będą mówić jesz­cze długo po zakoń­cze­niu wesela.

– Zajmę się Gośćmi, któ­rzy nie lubią tań­czyć lub po pro­stu mają chwilkę prze­rwy.

– Wrę­czę Wam magiczny pre­zent jako pamiątkę tego, co zoba­czy­li­ście.

– Spę­dzę z Wami tyle czasu, ile tylko będzie­cie chcieli, tak, żeby każdy był zado­wo­lony.

Jeśli zain­te­re­so­wał Was powyż­szy opis, to zapra­szam po wię­cej do mojego magicz­nego świata, żeby poznać lepiej mnie i to co robię.

 


AUTOR:

Pokaz iluzjonisty - dzieci na weseluDzieci na weselu – artykuł opracował Damian Vespero – Magiczny Iluzjonista.

 

Zobacz wizytówkę TUTAJ

 

Damian Vespero
Od 2013 r. zawodowy magik, który rzeczy niemożliwe robi „od ręki”. Przez ostatnie kilka lat oczarował i rozbawił już dziesiątki tysięcy osób w całej Polsce na weselach, imprezach firmowych, festiwalach i wielu, wielu innych okazjach.


PS. Niezależnie od tego czy się spotkamy, czy nie, życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dużo magii w codziennym życiu!
DO CZYTELNIKÓW:

Opowiedzcie w komentarzach poniżej, czy pokaz iluzjonisty byłby ciekawą atrakcją na Waszym weselu? A może macie jakieś pytania? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *