Fotografia dziecięca - Portal Imprezowy Obsługa Imprez PL

Fotografia dziecięca – 8 pomysłów na sesje z dziećmi

Fotografia dziecięca – pasja i kreatywność

Foto­gra­fia to moja pasja, mój świat, któ­rego rąbek chcia­ła­bym Wam odsło­nić. Jako foto­graf zaj­muję się różną tema­tyką sesji, zarówno rodzin­nych, alter­na­tyw­nych, even­to­wych, ale przede wszyst­kim… fotografia dziecięca. Jeżeli marzy­cie o cudow­nych chwi­lach zatrzy­ma­nych w kadrze, zachę­cam Was do prze­czy­ta­nia małego porad­nika na temat sesji zdję­cio­wych dla dzieci, nie­za­leż­nie od tego, czy są to zdję­cia przy oka­zji jakiejś imprezy: chrzciny, komu­nie, bale czy nie­za­leżne spo­tka­nia z foto­gra­fem. Pomy­sły na sesje, jak się przy­go­to­wać oraz wska­zówki, o czym warto pamię­tać rów­nież po sesji foto­gra­ficz­nej.

Zaprenumeruj bezpłatnie nasz blog imprezowy ( ➡ po prawej ➡ )

Pomysł na sesję dzie­cięcą

Mamy pełen wachlarz do wyboru. Warto jest zapy­tać już na początku foto­grafa o pomysł na sesję, jeśli nie mamy swo­jego. Foto­graf z duszą to foto­graf z wyobraź­nią, który może pod­su­nąć naprawdę super pomy­sły. Do wyboru mamy wiele moż­li­wo­ści, które Wam przed­sta­wię na pod­sta­wie wła­snego doświad­cze­nia.

Sesje sty­li­zo­wane

sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków, Sesje sty­li­zo­wane – to zna­czy inspi­ro­wane kon­kret­nym tema­tem np. Vin­tage. Taka sesja jest inspi­ro­wana cza­sem minio­nym. Duże kokardy w war­ko­czach Waszych córek, pod­ko­la­nówki i kasz­kiety na gło­wach Waszych synów, oraz kli­matyczne miej­sce i rekwi­zyty (walizka, lata­renka itp.). Dobrze jest zapy­tać foto­grafa, czy zna kogoś, kto wypo­ży­cza takie ubra­nia dla dzieci i doro­słych, jeśli nie macie takich moż­li­wo­ści.

To, że jest to fotografia dziecięca nie wyklu­cza Waszego, dro­dzy rodzice, udziału w niej. Wręcz nakła­niam Was do tego, wspa­niała zabawa i super pamiątka na całe życie. Fan­ta­stycz­nie jest wcie­lić się w jakąś postać rodem z lat 20 czy 30 i umieć prze­obra­zić ją w nie­za­po­mnianą zabawę z Waszym dziec­kiem.

Sesja Live Style

Sesja Live Style – czyli nr 1 na liście naj­chęt­niej wybie­ra­nych sesji w Pol­sce na prze­ło­mie ostat­nich kilku lat. Sesja poka­zuje Waszą codzien­ność. Cztery ściany, które Was ota­czają, przedmioty codzien­nego użytku, które po latach będzie­cie bar­dzo miło wspo­mi­nać. Jak w cza­sach PRL-u było wiele przedmio­tów, któ­rych uży­wali nasi rodzice, czy dziad­ko­wie, które na dzień dzi­siej­szy potra­fią nas roz­ba­wić lub przy­wo­łać masę wspo­mnień.

sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków, Sesja ta jest o tyle wyjąt­kowa, że poka­zuje Was w cał­kiem natu­ral­nych sytu­acjach. Pod­czas pie­czenia cia­sta, pod­czas zabaw z dziećmi, wspól­nych wygłu­pów, czy momentu, kiedy Wasze dzieci przy­tu­lają się do Was. Tu nie potrzeba nic wię­cej z wyjąt­kiem swo­body i natu­ral­no­ści. Nie sprzą­taj­cie domu niczym Per­fek­cyjna Pani Domu, zostaw­cie dom taki jaki jest każ­dego dnia. Foto­graf zawsze może roz­myć nieco to, co jest zbędne, aby poka­zać to, co piękne – Wasze emo­cje!

Zachę­caj­cie swo­ich bli­skich do takich sesji, bo nie ma nic pięk­niejszego niż zdję­cie babci, która ple­cie war­ko­cze wnuczce, czy pie­cze z nią cia­steczka, lub dzia­dek, któ­remu wnu­czek podaje narzę­dzia w swoim garażu. W końcu Sesja Live Style to nie tylko dom czy miesz­ka­nie.

Sesja Baj­kowa / Sesja Hobby

Sesja Baj­kowa / Sesja Hobby – dobry foto­graf podej­mie się i takiej sesji. Sesja baj­kowa, jak sama nazwa wska­zuje, inspi­ro­wana jest kon­kret­nym tytu­łem lub posta­cią. Może to być np. Kró­lewna Śnieżka, Czer­wony Kap­tu­rek czy nawet dla chłop­ców Pio­truś Pan, czy Piraci z Kara­ibów. To wszystko zależy od tego, co Wasze dziecko lubi. Uwierz­cie mi, że nie ma lep­szej sesji baj­ko­wej, która jest odzwier­cie­dle­niem zain­te­re­so­wań Waszych dzieci.

sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków, Z wła­snego doświad­cze­nia powiem, że mia­łam sesję, która była inspi­ro­wana miło­ścią do koni. Julia, dziew­czynka o laty­no­skiej uro­dzie pozo­wała mi z pięk­nym koniem czy­stej krwi arab­skiej. To jedna z trud­niej­szych, sesji jaką mia­łam oka­zję robić. Strój wypo­ży­czy­łam od zaprzy­jaź­nio­nej wypo­ży­czalni stro­jów, rodem z hisz­pań­skich kli­ma­tów, a wszystko było w stajni i lesie. To wła­śnie fotografia dziecięca uka­zu­jąca hobby i zain­te­re­so­wa­nia dziecka.

Jeżeli Wasze dziecko uwiel­bia malo­wać far­bami, wystar­czy szta­luga, paleta z far­bami, pele­ryna i piękny ple­ner. Jeżeli inte­re­suje się skle­ja­niem modeli, warto wybrać się z takim mode­lem samo­lotu czy auta w ade­kwatne miej­sce do tematu, np. ple­nery przy lot­ni­sku, czy muzeum moto­ry­za­cji. Jedyne co nas ogra­ni­cza to wyobraź­nia.

Sesja w stu­dio

sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków, Sesja w stu­dio – to sesja wyma­ga­jąca przy­go­to­wań zarówno ze strony foto­grafa, jak i Was, rodzi­ców. Już nie­jed­no­krot­nie spo­tka­łam się z takim zda­niem: „Zależy mi na takiej praw­dzi­wej sesji w stu­dio – takiej pro­fe­sjo­nal­nej”. Każda fotografia dziecięca będzie pro­fe­sjo­nal­nie wyko­nana, o ile macie dobrego foto­grafa, który zadba o każdy szcze­gół i prze­każe Wam infor­ma­cje jak się do wszyst­kiego przy­go­to­wać. Na sesję zdję­ciową warto zabrać ze sobą kilka zaba­wek, które Wasz maluch uwiel­bia, pozwoli to odcią­gnąć nieco uwagę od sprzętu, który naprawdę inte­re­suje dzieci.

 

 

Sesja ple­ne­rowa

sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków, Sesja ple­ne­rowa – uwiel­biam ten rodzaj sesji i szcze­rze pole­cam. Kadry w zimo­wych kli­ma­tach, zabawy śnież­kami, czy lepie­nie bał­wana to cudowna roz­rywka dla Waszych dzieci. Czę­sto i ja anga­żuję się razem z Wami w takie zabawy, to bar­dzo pomaga prze­ła­mać barierę wstydu mię­dzy dziec­kiem a foto­gra­fem.

Kli­maty wio­senne i sprzy­ja­jąca aura oraz natu­ralne świa­tło potrafi stwo­rzyć nie­zwy­kle piękne kadry. Lato to czas zabawy np. w wodzie, zamro­żona wygląda wspa­niale na foto­grafii. Jesień, paleta barw natury w połą­cze­niu ze słoń­cem wpro­wa­dza nas w kli­ma­tyczny nastrój. Pamię­taj­cie, że drobny desz­czyk nie jest prze­ciw­wska­za­niem do sesji. Wystar­czy zabrać sto­sowne ubra­nie, duży kolo­rowy para­sol a odbi­cie lustrzane w kałuży nadaje wyjąt­ko­wo­ści zdję­ciom.

sesje zdjęciowe, sesja rodzinna. sesje fotograficzne dzieci, sesja zdjęciowa niemowlaka, zdjęcia rodzinnePod­czas sesji zdję­cio­wej w ple­ne­rze ważna jest pora wyko­na­nia zdjęć, w ter­minologii foto­graficznej ist­nieje poję­cie tzw. Zło­tej godziny, czyli zdję­cia wyko­nane przed wscho­dem i zacho­dem słońca. Malow­ni­cze kadry, natu­ralne cie­płe kolory słońca potra­fią wycza­ro­wać magiczny świat. Połu­dniowe godziny na peł­nym słońcu, potra­fią utrud­nić bar­dzo pracę zarówno foto­gra­fowi, jak i Waszym dzie­ciom. Pro­mie­nie słońca świe­cące na buzię dziecka spra­wiają, że dzieci mrużą oczka, lub nawet je zamy­kają przez rażące, ostre słońce.

Fotografia dziecięca – ważny jest również ubiór

sesje zdjęciowe, sesja rodzinna. sesje fotograficzne dzieci, sesja zdjęciowa niemowlaka, zdjęcia rodzinnePod­czas sesji ple­ne­ro­wej i nie tylko bar­dzo ważny jest ubiór. To bar­dzo istotne, gdyż drobne kra­cia­ste koszule, czy paski potra­fią nawet pięk­nie wyko­nane zdję­cie zamie­nić w przy­kre wyrzu­ce­nie zdję­cia do ikonki z koszem na pul­pi­cie. Dla­tego szcze­gól­nie pole­cam gład­kie koszule, sukienki, ubranka dla dzieci bez dużej ilo­ści wzo­rów, czy postaci z bajek.

Ubranka dzie­cięce prze­peł­nione posta­ciami z bajek wpro­wa­dzają wiele cha­osu na zdję­ciach. Zamiast sku­pić się na Waszych uśmiech­nię­tych buziach, wzrok pierw­sze, na co się kie­ruje to ubra­nie. Spój­ność kre­acji jest bar­dzo ważna, wpro­wa­dza ona ład i porzą­dek oraz este­tykę zdję­cia. Jedną z takich sesji, gdzie wręcz wska­zane są sty­li­za­cje róż­nego typu, nawet prze­ciw­stawne sobie, to sesja, którą nazy­wam sesją wie­lo­po­ko­le­niową. Wnu­czek będzie ubrany w bluzę i super czapkę, a dzia­dek, np. w gar­ni­tur. Takie sesje poka­zują kon­trast i róż­nicę poko­leń.

Sesja nowo­rod­kowa

Pod­czas sesji nowo­rod­kowej, która jest naj­trud­niej­szą ze wszyst­kich sesji dzie­cię­cych, ważne jest przy­go­to­wa­nie.
Należy zadbać, aby Wasz dzi­dziuś był wyspany, wypo­częty i naje­dzony. Sesja nowo­rod­kowa z moich obser­wa­cji naj­lep­sza jest w Waszym domu, oczy­wi­ście stu­dio też jest dobrym roz­wią­za­niem, ale domu nie zastąpi nic.

Wasz małe dziecko jest bar­dzo wraż­liwe na zapa­chy, na dotyk i nie­zwy­kle inten­syw­nie wyczuwa nie­po­kój rodzi­ców. Stu­dio to nowe miej­sce, nowe zapa­chy i cza­sami wpro­wa­dza w Was samych mały stres.

sesje zdjęciowe, sesja rodzinna. sesje fotograficzne dzieci, sesja zdjęciowa niemowlaka, zdjęcia rodzinneSą nowo­rodki, które tylko śpią przez całą sesję, ale są też takie, które nie śpią wcale. Nie­zwy­kle ważna jest deli­kat­ność i żela­zne zasady co do ukła­da­nia Waszego dzie­ciątka. Sesje nowo­rod­kowe czę­sto poka­zują dzieci otu­lone w tzw. koko­niki, na nie­zwy­kle efek­tow­nych waliz­kach, kocy­kach, czy w małych drew­nia­nych łóżecz­kach.

Pamię­taj­cie, że sesja nowo­rod­kowa może trwać 30 minut, ale może nawet i 3 godziny. Z wła­snego doświad­cze­nia wiem, że są nowo­rodki, które bar­dzo czę­sto potrze­bują być kar­mione, dla­tego nie warto się spie­szyć. Naj­waż­niej­sze, aby dziecko czuło z Waszej strony spo­kój oraz kom­fort. Jako foto­graf a przede wszyst­kim jako mama dwójki dzieci wiem, jak ważne jest bez­pie­czeń­stwo i odpo­wied­nie podej­ście do Waszych malu­chów.

Sesja kulinarna

Dzie­ciaki uwiel­biają pysz­no­ści? Wyobraź­cie sobie sesję zdję­ciową rodem Live Style w Waszej kuchni, gdzie bez pro­blemu pozwa­la­cie dzie­ciom na robie­nie pier­ni­ków, ale i… jedze­nie ich. Nie oszu­kujmy się, dzieci to małe łasu­chy na słod­ko­ści, ale te wyko­nane wspól­nie z rodzi­cami czy dziad­kami sma­kują naj­le­piej. Jest to rów­nież wdzięczny temat, a każda fotografia dziecięca wygląda wybit­nie natu­ral­nie.

W stu­diu zawsze mamy kolo­rowe przy­smaki, które wyko­rzy­stu­jemy pod­czas sesji, oczy­wi­ście po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z rodzi­cami.

Fotografia dziecięca – o czym pamię­tać pod­czas sesji?

O dobrym humo­rze. Dzieci są różne i róż­nie reagują. Naj­waż­niej­sze to: nie mówić dziecku pod­czas sesji zdję­cio­wej: „Uśmiech­nij się”. Rodzice czę­sto tak robią, gdy ich malu­szek, czy nawet star­szak nie jest chętny do współ­pracy. Nie cho­dzi prze­cież o to, aby dzieci stre­so­wać, bo czas ucieka, bo chcemy za wszelką cenę, aby zdję­cia były ide­alne.

Naj­le­piej jest więc zdać się na doświad­cze­nie foto­grafa dzie­cię­cego. Każdy ma swoje spo­soby, aby dzieci spoj­rzały w obiek­tyw, cho­ciaż nie zawsze to świad­czy o dobrym zdję­ciu… Np. pod­czas robie­nia zdjęć dzie­ciom, szcze­gól­nie doty­czy to malusz­ków, które mają „roz­bie­gany” wzrok, zacie­ka­wione świa­tem przy­glą­dają się oto­cze­niu. Super tri­kiem, który sto­suję pod­czas sesji to zało­że­nie na obiek­tyw… maskotki. Sku­pia dziecka uwagę, potrafi zain­te­re­so­wać barwą, kształ­tem. Taka kreatywna fotografia dziecięca.

sesje zdjęciowe, sesja rodzinna. sesje fotograficzne dzieci, sesja zdjęciowa niemowlaka, zdjęcia rodzinne
sesje zdjęciowe, sesja rodzinna. sesje fotograficzne dzieci, sesja zdjęciowa niemowlaka, zdjęcia rodzinne
sesje zdjęciowe, sesja rodzinna. sesje fotograficzne dzieci, sesja zdjęciowa niemowlaka, zdjęcia rodzinne
sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków,
sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków,
sesja zdjęciowa dzieci, sesje noworodkowe, sesja zdjęciowa, zdjęcia noworodków,
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

A po sesji…

Ustal­cie z foto­gra­fem ter­min odda­nia zdjęć. Nie ocze­kuj­cie, że zdję­cia otrzy­ma­cie na drugi czy trzeci dzień, bo więk­szość foto­grafów ma usta­loną kolej­ność zle­ceń. Zapy­taj­cie, czy jest moż­li­wość doku­pie­nia dodat­ko­wych kadrów. Nie pro­ście o zdję­cia bez obróbki, bo żaden sza­nu­jący się foto­graf nie pokaże Wam zdjęć nie­obro­bio­nych gra­ficz­nie. Dla­czego? Ponie­waż zdję­cia z każ­dej sesji, po obróbce, potra­fią cał­kiem ina­czej wyglą­dać niż te przed. Prze­glą­da­jąc nie­re­tu­szo­wane zdję­cia czę­sto może­cie odrzu­cić kadry, które są naprawdę dobre. Warto wiec pocze­kać na efekt koń­cowy i zaufać foto­gra­fowi.

Zdję­cia z logo foto­grafa? Tak, pamię­taj­cie, że zga­dza­jąc się na publi­ka­cję zdjęć w port­fo­lio foto­grafa, każdy z nich pod­pi­suje zdję­cia. W umo­wach zazwy­czaj jest zawarta infor­ma­cja o moż­li­wo­ści publi­ka­cji zdjęć przez Was, np. na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Logo to nie jest tylko reklama, to rów­nież zabez­pie­cze­nie zdję­cia przed kra­dzieżą Waszego wize­runku i o tym trzeba pamię­tać.

Retusz: ustal­cie z foto­gra­fem, co może retu­szo­wać, a czego nie. Każdy z nas jest inny, jedni lubią swoje małe bli­zny, pie­przyki, itp. inni nie. Zwróć­cie na to uwagę. Pod­pi­suj­cie umowy i trzy­maj­cie się ich tre­ści.

Jesz­cze jedna kwe­stia – wrzu­ca­jąc zdję­cie np. na Insta­gram, jed­nym klik­nię­ciem zmie­nia­jąc fil­try, cała praca foto­grafa i Wasze penią­dze zain­we­sto­wane w obróbkę zdjęć, idą do kosza. Dbajmy więc o sie­bie wza­jem­nie, bo naj­waż­niej­sze to sza­cu­nek do sie­bie, do swo­jego czasu, który poświę­camy na sesję, oraz wza­jemne rela­cje. Wtedy każda fotografia dziecięca, każda sesja zdję­ciowa, nie­za­leż­nie czy to sesja nowo­rod­kowa, czy foto­gra­fia rodzinna – będą udane. W końcu liczy się Wasze zado­wo­le­nie, Waszych dzieci i bli­skich, a także satys­fak­cja foto­grafa.

Jeżeli pra­gnie­cie prze­żyć nie­zwy­kłą przy­godę pod­czas sesji zdję­cio­wej ser­decz­nie zapra­szam do magicz­nego świata z Pho­to­Ma­gi­cArt.


AUTOR:

PhotoMagicArt - zdjęcia ślubne, eventowe, fotografia dziecięca, fotografFotografia dziecięca – artykuł opracowała Karolina Czarnecka z PhotoMagicArt.

Zobacz wizytówkę TUTAJ


PhotoMagicArt – małżeństwo fotografów, rodzice dwójki wesołych dzieci. Pierwsze kroki w fotografii stawiali w 2000 roku, a zawodowo w branży od 2017. Cenią kreatywność i oryginalność. Na bieżąco podnoszą swoje umiejętności i wytrwale dążą do realizacji marzeń.


DO CZYTELNIKÓW:

Kto z Was miał już sesję zdjęciową ze swoimi pociechami? Dajcie znać w komentarzach poniżej. A może macie jakieś pytania? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.


 

3 komentarze

  1. Super, wlasnie szukam inspiracji na sesje, bo moje dzieciaki dawno już nie miały 😉

  2. Sesja plenerowa i lifestylowa to moi faworyci 🙂 mam te dwie sesje za sobą i uważam, że to mega pamiątka 🙂

  3. Bardzo ciekawy wpis. Uwielbiam fotografować swoje dzieci, ale różnie nam to wychodzi, szczególnie gdy jest brzydka pogoda i zdjęcia robimy w zamkniętym pomieszczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *