Wesele to nie iluzja - pokaz iluzjonisty

Wesele to nie iluzja, a jednak iluzja na weselu?

Czy pokaz ilu­zjo­ni­sty sprawi, że moje wesele będzie wyjąt­kowe?

Na wstę­pie od razu chciał­bym zazna­czyć – oczy­wi­ście, że Wasze Wesele będzie wyjąt­kowe! W końcu tego dnia ślu­bu­je­cie sobie miłość do końca życia! Jed­nak w całym fer­wo­rze przy­go­to­wań tro­chę zapo­mi­namy dla kogo jest cała uro­czy­stość. I co ma do tego pokaz ilu­zjo­ni­sty??? Ale o tym za chwil­kę…

Moje wiel­kie, pol­skie wese­le…

Obraz pol­skiego wesela na prze­strzeni ostat­nich kil­ku­na­stu lat bar­dzo się zmie­nił – teraz narze­czeni chcą na ślu­bie cze­goś wię­cej, niż tylko wesel­nej wódki, peł­nych sto­łów i orkie­stry. Nie wspo­mi­na­jąc już o ocze­pi­nach – kie­dyś dla niektó­rych naj­waż­niej­sza część Wesela, obec­nie obo­wią­zek, który naj­le­piej wyko­nać jak naj­szyb­ciej. Nie dziwi więc coraz więk­szy odse­tek par, które albo decy­dują się nie brać wcale ślubu, albo wziąć go z daleka od tej całej otoczki – nie­mal jak w roman­tycz­nych fil­mach gdzie mło­dzi wyjeż­dżają na drugi koniec świata tylko we dwoje.

I kto tu rzą­dzi?

Dla­czego o tym wszyst­kim piszę? Przede wszyst­kim, żeby przy­po­mnieć że to Wy jeste­ście naj­waż­niej­szymi oso­bami w tym dniu. Niby wydaje się to oczy­wi­ste, ale szcze­rze – ile razy pomy­śle­li­ście jak tu zado­wo­lić wszyst­kich Gości? Jaką muzykę dla nich wybrać? Czy ser­wo­wane dania będą im sma­ko­wać? A co powie­dzą o…? Zro­zu­miałe, że chce­cie być dobrymi gospo­da­rzami, ale będąc już na wielu wese­lach odkry­łem jedną pra­wi­dło­wość – Gościom zależy przede wszyst­kim na tym, żeby­ście Wy byli szczę­śliwi!

W takim razie czemu by nie zro­bić cze­goś i dla sie­bie, i dla Gości! Coraz czę­ściej widać ostat­nio oferty róż­nych atrak­cji wesel­nych – od gale­rii whi­sky, przez taniec brzu­cha, po pokaz fajer­wer­ków czy wiele innych. Jak wybrać jedną z nich? Taka która będzie dostępna dla osób w każ­dym wieku, zain­te­re­suje wszyst­kich Gości, a do tego przede wszyst­kim sprawi, że Wy będzie­cie się świet­nie bawić. Czy w ogóle takie coś jest dostępne?

A może by tak wszyst­kich zacza­ro­wać?

Pokaz iluzjonisty - magik na wesele - Damian VesperoJestem ilu­zjo­ni­stą. Od 2013 roku wystę­puję na wese­lach. Przez ten czas mia­łem oka­zję poznać różne strony branży wesel­nej. Moim celem było przy­go­to­wa­nie pro­gramu, który spełni wszyst­kie powyż­sze kry­te­ria – i udało się! Jak więc dodać magii to tego i tak magicz­nego wie­czoru? Jak spra­wić, by pokaz ilu­zjo­ni­sty był nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem?

Pokaz iluzjonisty - magik na weseleNa począ­tek zapra­szam wszyst­kie dzieci na pokaz ilu­zjo­ni­sty spe­cjal­nie dla nich – razem będziemy się śmiać i wspól­nie cza­ro­wać, pod­czas gdy doro­śli zaczną nie­śmiało wycho­dzić na par­kiet. Razem spra­wimy że chustki znikną a z nieba zaczną spa­dać pie­nią­dze. Ale to nie wszystko! Po pierw­szej czę­ści – w któ­rej to ja z pomocą dzieci cza­ruję – zupeł­nie oddam ini­cja­tywę naj­młod­szym i prze­pro­wa­dzę warsz­taty, na któ­rych nauczę ich kilku magicz­nych nume­rów, żeby od tego momentu mogli sami cza­ro­wać wśród zna­jo­mych i rodziny!

Pokaz ilu­zjo­ni­sty – nie tylko dla naj­młod­szych!

Pokaz iluzjonisty - magik na wesele

Nie daj­cie się jed­nak zwieść że magia wesela, to tylko zabawa dla dzieci! Po pierw­szych tań­cach i posił­kach pora roz­ba­wić rów­nież doro­słych – orkie­strze lub DJ-owi oraz Wam jako Parze Mło­dej damy chwilkę odpo­czynku od tań­ców – po to, żeby zoba­czyć naj­praw­dziw­szą magię. Karty będą latać mię­dzy Gośćmi, poczy­tamy razem w myślach, a na koniec, przy pomocy ilu­zji, opo­wiem Wam roman­tyczną histo­rię, zakoń­czoną poja­wie­niem się drob­nego upo­minku dla Was. Upo­minku, który będzie przy­po­mi­nał Wam ten nie­sa­mo­wity dzień.

Mam nadzieję, że jak dotąd opis Wam się spodo­bał – tym bar­dziej, że to jesz­cze nie koniec! Po czę­ści sce­nicz­nej pora wró­cić do tań­ców, a tych, któ­rzy woleli zostać przy sto­łach, rów­nież czymś zająć. A dokład­niej – pokaz ilu­zji z bli­ska. Do każ­dej osoby, która aku­rat nie tań­czy podejdę i ją ocza­ruję – i to nawet z odle­gło­ści kil­ku­na­stu cen­ty­me­trów, przez co całość jest jesz­cze bar­dziej nie­sa­mo­wita. Do tego wszyst­kie rekwi­zyty można spraw­dzić, a nawet samemu spró­bo­wać swo­ich sił jako ilu­zjo­ni­sta! Dzięki temu nawet osoby sie­dzące przy sto­łach będą mieć poczu­cie, że się świet­nie bawiły, a weselny magik nie zapo­mniał o nich.

Jak Wam mogę pomóc?

Pod­su­mo­wu­jąc – pokaz ilu­zjo­ni­sty – co może­cie zyskać zapra­sza­jąc mnie na Wasze Wesele:

  • Zajmę się dziećmi, pod­czas gdy doro­śli będą prze­ła­my­wać pierw­sze lody przed wej­ściem na par­kiet.
  • Pokażę Wam i Waszym Gościom nie­sa­mo­wity reper­tuar, o któ­rym wszy­scy będą mówić jesz­cze długo po zakoń­cze­niu wesela.
  • Zajmę się Gośćmi, któ­rzy nie lubią tań­czyć lub po pro­stu mają chwilkę prze­rwy.
  • Wrę­czę Wam magiczny pre­zent jako pamiątkę tego, co zoba­czy­li­ście.
  • Spę­dzę z Wami tyle czasu ile tylko będzie­cie chcieli tak, żeby każdy był zado­wo­lony.

Jeśli zain­te­re­so­wał Was powyż­szy opis, to zapra­szam po wię­cej do mojego magicz­nego świata, żeby poznać lepiej mnie i to co robię.

 


AUTOR:

Pokaz iluzjonisty - dzieci na weseluPokaz iluzjonisty – artykuł opracował Damian Vespero – Magiczny Iluzjonista.

 

Zobacz wizytówkę TUTAJ

 

Damian Vespero
Od 2013 r. zawodowy magik, który rzeczy niemożliwe robi „od ręki”. Przez ostatnie kilka lat oczarował i rozbawił już dziesiątki tysięcy osób w całej Polsce na weselach, imprezach firmowych, festiwalach i wielu, wielu innych okazjach.


PS. Niezależnie od tego czy się spotkamy, czy nie, życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dużo magii w codziennym życiu!
DO CZYTELNIKÓW:

Opowiedzcie w komentarzach poniżej, czy pokaz iluzjonisty byłby ciekawą atrakcją na Waszym weselu? A może macie jakieś pytania? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.


Zobacz też: Dzieci na weselu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *