Ślub na horyzoncie - ślub za granicą

Ślub na horyzoncie — dosłownie…

Ślub na hory­zon­cie — ślub za gra­nicą

Ten szcze­gólny moment, gdy wypo­wia­da­cie sobie „TAK”, zasłu­guje na szcze­gólne i magiczne miej­sce. I jeśli jest to ślub za gra­nicą, czy to wraz z całą rodziną, małą grupą zna­jo­mych czy zupeł­nie sami, miej­sce jak z bajki na pewno doda uroku Waszej cere­mo­nii.

Archi­pe­lag Madera jest wła­śnie takim miej­scem. Dwie małe wyspy, MaderaPorto Santo, nale­żące do Por­tu­ga­lii są wspa­niałym miej­scem na ślub za gra­nicą. I nie musi to być wcale opcja zare­zer­wo­wana tylko dla osób z dużym budże­tem…

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą
Madera, wspaniałe miejsce na ślub, miesiąc miodowy, oraz aktywne wakacje z rodziną. Fot.: Sayyestomadeira.com

Por­tu­ga­lia, jako jeden z nie­licz­nych kra­jów euro­pej­skich, pozwala na udzie­la­nie ślu­bów oso­bom, które nie są jej oby­wa­te­lami lub rezy­dentami. Od roku 2010 moż­liwe jest też zawar­cie związku mał­żeń­skiego mię­dzy oso­bami tej samej płci. Dla­tego też rynek usług ślub­nych na Made­rze roz­wija się wyjąt­kowo dobrze.

Madera ofe­ruje nam zapie­ra­jące dech w pier­siach kra­jo­brazy i prze­piękne miej­sca na ślub w ple­ne­rze. Pomimo że kra­jo­braz i natura Madery są bar­dzo egzo­tyczne, kul­tu­rowo jest ona nam bar­dzo bli­ska. Pogoda na Made­rze, która zwana jest wła­ści­wie „wyspą wiecz­nej wio­sny”, jest odpo­wied­nia przez więk­szość roku, co też jest ogrom­nym plu­sem. Nie jeste­śmy ogra­ni­czeni przez krótki sezon i szansa na zna­le­zie­nie loka­li­za­cji na spon­ta­niczny ślub, bez koniecz­no­ści kil­ku­let­niej rezer­wa­cji, jest więk­sza niż w Pol­sce.

Loka­li­za­cja na wyma­rzony ślub

Na wyspie znaj­dziemy wiele wspa­niałych loka­li­za­cji na nasz wyma­rzony ślub. Ślub na świe­żym powie­trzu jest o wiele bar­dziej popu­larny niż w urzę­dzie. Jeśli zależy nam na ślu­bie kościel­nym, na wyspie, która jest w więk­szo­ści kato­licka, mamy do wyboru wiele uro­czych kościo­łów i kaplic. Jeśli inte­re­suje nas tylko ślub cywilny, wybie­rać możemy mię­dzy wyspe­cja­li­zo­wa­nymi do tego hote­lami, małymi wil­lami, restau­ra­cjami.

Ślub można wziąć na brzegu oce­anu, w ogro­dzie peł­nym egzo­tycz­nych kwia­tów, w sta­rym for­cie, na jach­cie, na plaży, nur­ku­jąc, lata­jąc para­lot­nią, lub gdzie­kol­wiek i jak­kol­wiek pod­po­wiada nam serce. Jeśli marzy się nam ślub na plaży, taki, jaki znamy z fil­mów, wprost stwo­rzona do tego jest nale­żąca do archi­pe­lagu Madera wyspa Porto Santo.

Hotele i wille weselne na Made­rze ofe­rują zwy­kle kilka miejsc na cere­mo­nię na świe­żym powie­trzu, wraz z opcjami awa­ryj­nymi pod dachem na wypa­dek złej pogody. Jeden z naj­czę­ściej wybie­ra­nych przez zagra­nicz­nych narze­czo­nych hotel w cen­trum Fun­chal posiada kilka pomo­stów nad oce­anem, z któ­rych jeden z nich poło­żony jest mię­dzy dwoma base­nami typu „infi­nity pool”, zle­wa­ją­cymi się z oce­anem. Błę­kit nieba, oce­anu i wód basenu wraz z szu­mem fal spra­wia, że jest to miej­sce naprawdę nie­sa­mo­wite.

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą
Słynny pomost w hotelu w centrum Funchal pomieścić może około 60 gości weselnych i jest wspaniałym miejscem na ceremonię. Fot.: Miguel Ponte Photography

Tym, któ­rzy pre­fe­rują ślub w ogro­dzie, hotel przy­go­to­wać może roman­tyczną altankę ślubną pośród kwia­tów i zie­leni. Jeśli nie mamy szczę­ścia i przy­trafi nam się zła pogoda, nie musimy się mar­twić – hotel ma też co naj­mniej dwa inne, zada­szone miej­sca awa­ryjne, oczy­wi­ście, także z wido­kiem na ocean.

Madera to po pro­stu wspa­niały kom­pro­mis mię­dzy ślu­bem w prze­pięk­nym i egzo­tycz­nym miej­scu, które tak naprawdę znaj­duje się bli­sko Pol­ski. Bez­po­śred­nie loty czar­te­rowe na Maderę z Pol­ski trwają tylko 4 godziny; można je wyku­pić w pakie­cie wielu biur podróży, a pol­sko­ję­zyczną opiekę rezy­denta i krótki lot na pewno doce­nią zwłasz­cza starsi człon­ko­wie rodziny, nie mówiący po angiel­sku.

Ślub za gra­nicą – jakie są koszty?

Ślub na Made­rze będzie nas kosz­to­wał o wiele mniej niż inna egzo­tyczna lub modna loka­li­za­cja, pod­czas gdy wyspa jest wcale nie­mniej piękna. Prawda jest taka, że nawet osoby z małym budże­tem powinny zna­leźć coś dla sie­bie. Niek­tóre hotele i restau­ra­cje, zwłasz­cza te poza sto­licą Madery – Fun­chal, ofe­rują ceny za osobę porów­ny­walne lub nawet niż­sze niż w Pol­sce. Na przy­kład, menu weselne w hotelu ofe­ru­ją­cym ślub na sło­necz­nej, piasz­czy­stej plaży zaczy­nają się już od 120/125 zł za osobę. Cena wysta­wie­nia na plaży przy­stro­jo­nego ołta­rzyka i krze­seł dla gości przez hotel jest też na przy­kład dwa lub trzy razy niż­sza, niż przy­go­to­wa­nie i udo­stęp­nie­nie loka­li­za­cji z wido­kiem w San­to­rini.

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą
Ślub i wesele na plaży kosztuje często mniej niż wesele w Polsce. Ceny bufetu zaczynają się od ok. 120 zł., a obiad z sześciu dań od około 125 zł., wliczając podstawowe drinki. Fot.: courtesy of Vila Baleira

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą

Same bilety lot­ni­cze na Maderę są też w bar­dziej przy­stęp­nych cenach, więc więk­szą część naszych gości będzie w sta­nie dotrzeć na cere­mo­nię na Maderę niż np. Hawaje czy do Taj­lan­dii. Zbędne są też dłu­gie przy­go­to­wy­wa­nia do wyjazdu; aby prze­kro­czyć gra­nice wystar­czy jedy­nie dowód oso­bi­sty.

Oczy­wi­ście wyjazd ślubny nie powi­nien trwać jeden dzień. Lecąc na Maderę powin­ni­śmy zostać tam przy­naj­mniej kilka dni i odkryć, co wyspa ma nam do zaofe­ro­wa­nia. Mno­gość tras trek­kin­go­wych, parki kwia­tów, wspa­niała natura, prze­piękne góry, del­finy, pyszna kuch­nia — na Made­rze każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą
W zwalczeniu stresu towarzyszącego nam w dniu poprzedzającym ślub, pomóc nam może odpoczynek w tym samym basenie. Foto: Fot.: Sayyestomadeira.com

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą

Ślub za gra­nicą? A może mie­siąc mio­dowy?

Jeśli ślub zapla­no­wa­li­ście już w Pol­sce, może­cie zde­cy­do­wa­nie wybrać Maderę jako miej­sce na swój mie­siąc mio­dowy. Świet­nym pomy­słem jest także zabra­nie sukni ślub­nej i gar­ni­turu oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie ślub­nej sesji zdję­cio­wej na wyspie. Na Made­rze swoje usługi świad­czy nawet popu­larny pol­ski foto­graf. Innym, także pole­ca­nym, mówią­cych płyn­nie po angiel­sku i spe­cja­li­zu­ją­cych się w sesjach ślub­nych jest Miguel Ponte, który ma na swoim kon­cie wiele publi­ka­cji, wyróż­nień oraz… wielu zado­wo­lo­nych klien­tów z Pol­ski. Miguel zna naj­pięk­niej­sze miej­sca na wyspie i to do nich zabiera swo­ich klien­tów. Efekty pracy Migu­ela można podzi­wiać na jego stro­nie i pro­filu: https: //www. insta­gram. com/mi­gu­el­pon­te­photo. Sesja zdję­ciowa w takich miej­scach jak otu­lony bia­łymi chmu­rami szczyt, nie może się nie udać i na pewno będziemy zado­wo­leni z bajecz­nych efek­tów.

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą
Madeira oferuje przewspaniałe krajobrazy. Sesja poślubna polsko-hiszpańskiej pary na szczycie Pico do Arieiro [1,818 m]. Fot: Miguel Ponte Photography
Ślub na horyzoncie - ślub za granicą

Ślub na horyzoncie - ślub za granicą
Madeira to też wspaniałe miejsce na narzeczeńskie sesje zdjęciowe i miesiąc miodowy z sesją w plenerze. Zdjęcie wykonane przez polskiego fotografa Madeiralovestories.com

W zna­le­zie­niu ide­al­nego miej­sca, dodat­ków i zała­twie­niu wsze­la­kich usług i for­mal­no­ści pomóc nam może lokalna orga­ni­za­torka ślu­bów i wesel. Bez róż­nicy czy jest to duże i długo pla­no­wane wesele, czy spon­ta­niczna decy­zja, warto jest sko­rzy­stać z jej usług.

Po wię­cej szcze­gó­łów na temat orga­ni­za­cji ślubu na Made­rze, oraz pomoc w nawią­za­niu kon­tak­tów zapra­szam na stronę: SayYesToMadeira.com


AUTOR:

Ślub na horyzoncie – ślub za granicą – arty­kuł opra­co­wała Edyta – konsultantka z „Say Yes To Madeira”.

www.SayYesToMadeira.com

Konsultantka z „Say Yes To Madeira – Powiedz tak Maderze” – wielka miłośniczka ślubów w plenerze oraz Madery, która sama zawarła związek małżeński w stolicy Madery – Funchal. Tworząc stronę o ślubach na Maderze, pragnie dzielić jej dwie pasje z innymi parami i pomóc im zorganizować niezapomniany ślub marzeń na tej wspaniałej portugalskiej wyspie.


DO CZYTELNIKÓW:

Opo­wiedz­cie w komen­ta­rzach poni­żej, co myślicie o ślubie za granicą? A może macie taki w planach? Podziel­cie się, pro­szę, Waszymi doświad­cze­niami. Jeśli macie jakieś pyta­nia – posta­ramy się odpo­wie­dzieć na wszyst­kie.


Zobacz też – Ślub w plenerze w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *