Co to jest impreza masowa

Co to jest impreza masowa?

 Pod­sta­wowe pyta­nie – Co to jest impreza masowa?

Waka­cje, słońce i ładna pogoda – lato stwa­rza dosko­nałe warunki, sprzy­ja­jące orga­ni­za­cji imprez ple­ne­ro­wych i nie tylko. W lipcu i sierp­niu eventy są orga­ni­zo­wane prak­tycz­nie w każdy week­end – raz jed­nak przyj­mują formę zwy­kłych wyda­rzeń, raz imprez maso­wych. Nasuwa się pyta­nie – gdzie leży gra­nica pomię­dzy tymi dwoma poję­ciami? Co to jest impreza masowa?

Odpo­wie­dzi warto poszu­kać w usta­wie o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wych – według doku­mentu jest to wyda­rze­nie arty­styczno-roz­ryw­kowe, impreza spor­towa o cha­rak­terze maso­wym, w tym rów­nież mecze piłki noż­nej. W 2011 roku defi­ni­cja ta została roz­sze­rzona o nastę­pu­jące wytyczne: „zorga­ni­zo­wane publiczne oglą­da­nie prze­kazu tele­wi­zyj­nego na ekra­nach lub urzą­dze­niach umoż­li­wia­ją­cych uzy­ska­nie obrazu o prze­kąt­nej prze­kra­czającej 3 m. ” Wyda­wa­łoby się, ze roz­róż­nie­nie tego typu przed­się­wzię­cia od innych rodza­jów even­tów nie powinno spra­wiać pro­ble­mów, kwe­stia ta jed­nak nie jest do końca oczy­wi­sta.

W takim razie co to jest impreza masowa?

Imprezę masową od innych wyda­rzeń odróż­niają trzy klu­czowe czyn­niki: cha­rak­ter imprezy, liczba uczest­ni­ków i miej­sce, w któ­rym się odbywa, czyli cho­ciażby to, czy jest to teren otwarty czy zamknięty. Zależ­no­ści te przed­sta­wia poniż­sza tabela, która jest odpo­wie­dzią na pyta­nie, co to jest impreza masowa:

 

Masowa impreza
artystyczno-rozrywkowa

Masowa impreza sportowa

Stadion, obiekty niebędące budynkiem oraz tereny, na których możliwe jest zorganizowanie imprezy masowej

Co najmniej 1000 osób

Co najmniej 1000 osób

Hala sportowa oraz inne budynki umożliwiające przeprowadzenie imprezy masowej

Co najmniej 500 osób

Co najmniej 300 osób

 

Które wyda­rze­nia nie są impre­zami maso­wymi?

Co to jest impreza masowaAby uła­twić kla­sy­fi­ka­cję even­tów, warto przed­sta­wić wyda­rze­nia, któ­rych nie należy uzna­wać za imprezę masową:

 • pik­niki spor­towe czy kon­certy, w któ­rych liczba miejsc jest ogra­ni­czona do 1000,

 • wyda­rze­nia, któ­rych celem jest wspó­łuczest­nic­two dzieci i mło­dzieży,

 • imprezy orga­ni­zo­wane dla spor­tow­ców nie­peł­no­spraw­nych,

 • wyda­rze­nia ogól­no­do­stępne, czyli otwarte, orga­ni­zo­wane na hali, w parku czy placu, na które wstęp jest bez­płatny,

 • imprezy oko­licz­no­ściowe, na przy­kład wesela, chrzciny czy komu­nia, jak i spo­tka­nia rodzinne oraz towa­rzy­skie,Co to jest impreza masowa

 • spo­tka­nia reli­gijne,

 • imprezy orga­ni­zo­wane z oka­zji zakoń­cze­nia jakie­goś pro­jektu orga­ni­zo­wanego przez sto­wa­rzy­sze­nie, któ­rego człon­kami są osoby z całej Pol­ski czy świata, czyli wyda­rze­nia spo­łeczne,

 • imprezy orga­ni­zo­wane dla firm z sek­tora MŚP, w któ­rych liczba pra­cow­ni­ków nie prze­kra­cza 249 osób,

 • przed­się­wzię­cia odby­wa­jące się na ulicy czy dro­dze publicz­nej,

 • imprezy w teatrach, ope­rach, ope­ret­kach czy fil­har­mo­niach,

 • festyny.

Pobocz­nym, choć rów­nie waż­nym aspek­tem odróż­nia­ją­cym imprezę masową od innych wyda­rzeń jest bez­pie­czeń­stwo, które w tego przy­padku przed­się­wzię­ciach ma więk­sze zna­cze­nie niż w pozo­sta­łych. Z tego cho­ciażby względu warto dokład­nie prze­ana­li­zo­wać, czy orga­ni­zo­wany event nie pod­lega usta­wie o impre­zach maso­wych.


AUTOR:

Co to jest impreza masowaCo to jest impreza masowa? – arty­kuł opra­co­wała Agen­cja Kreatywna Events Cen­ter.

 


DO CZYTELNIKÓW:

Opo­wiedz­cie w komen­ta­rzach poni­żej, czy uczest­ni­czy­cie w impre­zach maso­wych? Jak Wam się podo­bają? A może orga­ni­zu­je­cie imprezy masowe? Lub macie jakieś pyta­nia? Posta­ramy się odpo­wie­dzieć na wszyst­kie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *