Wojciech Woś - Fotografia Ślubna

 Fotografia / 357 - wyświetlenia

Profesjonalny fotograf na wesele i nie tylko – atrakcyjne ceny, bezproblemowa współpraca

Woj­ciech Woś – jestem foto­grafem ślub­nym, rodzin­nym oraz oko­licz­no­ścio­wym miesz­ka­ją­cym na co dzień w Sta­szo­wie (woj. świę­to­krzy­skie). Moje doświad­cze­nie obej­muje ponad 80 zreali­zo­wa­nych repor­taży ślub­nych i wesel­nych, dzie­siątki sesji narze­czeń­skich, a także setki zdjęć wyko­na­nych w ramach foto­grafii oko­licz­no­ścio­wej. Dzięki temu potra­fię opty­mal­nie dosto­so­wać się do wyma­gań Klien­tów i spra­wić, aby wyko­nane przeze mnie foto­grafie były nie­za­po­mnianą pamiątką Waszych naj­lep­szych chwil.

Sesje narzeczeńskieOry­gi­nalne zdję­cia ślubne dla wyma­ga­ją­cych – Kielce, Lublin, Sta­ra­cho­wice i inne mia­sta w oko­licy.

W pracy foto­grafa korzy­stam z naj­no­wo­cze­śniej­szego sprzętu – peł­no­klat­ko­wych apa­ra­tów Canon oraz zaawan­so­wa­nych, spraw­dzo­nych obiek­ty­wów. Wyko­nane zdję­cia ślubne retu­szuję za pomocą pro­fe­sjo­nalnych pro­gra­mów gra­ficz­nych, co pozwala w pełni odkryć ich poten­cjał. Wyznaję jasne zasady współ­pracy, rze­tel­nie dotrzy­mu­jąc usta­lo­nych ter­mi­nów. Jestem zado­wo­lony dopiero wtedy, gdy moi Klienci są naprawdę szczę­śliwi z otrzy­ma­nych zdjęć.

Woj­ciech Woś – Pro­fe­sjo­nalny foto­graf ślubny dopa­so­wany do Two­ich potrzeb

Usługi foto­grafii ślub­nej, a także oko­licz­no­ścio­wej świad­czę zarówno w woj. świę­to­krzy­skim, mało­pol­skim, pod­kar­pac­kim, lubel­skim, jak i w każ­dym innym zakątku Pol­ski (a nawet świata!). Dotrę wszę­dzie tam, gdzie Klient zechce, abym towa­rzy­szył mu ze swoim apa­ra­tem. Ofe­ruję roz­sądne ryn­kowe ceny, dosto­so­wane do potrzeb oraz moż­li­wo­ści. Z racji tego, że sam sobie jestem sze­fem, zawsze ist­nieje oczy­wi­ście szansa ich nego­cja­cji.

Zasta­na­wiasz się, ile kosz­tuje foto­graf na wesele?

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych efek­tami reali­zo­wa­nych przeze mnie sesji zdję­cio­wych i ślub­nych zachę­cam do obej­rze­nia moich prac jako foto­grafa zamiesz­czo­nych w port­fo­lio lub na blogu. Szcze­gó­łowy cen­nik świad­czo­nych usług udo­stęp­niam po uprzed­nim kon­tak­cie:

 

Wojciech Woś - fotograf ślubny

Dane mojej firmy znajdziesz po prawej stronie.

Pozdrawiam

Wojciech Woś

 

 

  • Obsługiwane imprezy : Eventy, Imprezy Firmowe, Imprezy Masowe, Imprezy Plenerowe, Imprezy Tematyczne, Komunie, Chrzciny, Śluby i Wesela, Studniówki, Targi, Wystawy
  • Obsługujemy imprezy/klientów na terenie : Zagranica, Cała Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *